W jaki sposób urząd skarbowy dowiaduje się o dochodach uzyskanych przez podatników za granicą?

Z większością krajów, do których Polacy wyjeżdżają w celach zarobkowych, mamy podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Postanowienia w nich zawarte dają podstawę prawną do wymiany informacji między umawiającymi się państwami. W przepisach tych określony jest zakres informacji, które mogą być przekazywane. Większość umów przewiduje wymianę informacji nie tylko niezbędnych do prawidłowego stosowania postanowień tych umów, ale dopuszcza również wymianę informacji koniecznych do prawidłowego stosowania wewnętrznego prawa podatkowego. Read More

Nazwa spółki cywilnej na fakturach

Wielu podatników będących wspólnikami spółki cywilnej zastanawia się jak powinna brzmieć nazwa spółki cywilnej na fakturach. Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie daje stanowisko Ministerstwa Finansów w odpowiedzi z dnia 7 sierpnia 2008 roku na interpelację poselską nr 4263 z dnia 10 lipca 2008 r.

Ministerstwo w swoim piśmie wskazuje, że „spółce cywilnej przysługuje jeden numer identyfikacji podatkowej NIP, nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.). W myśl

Read More

Jak powinna brzmieć nazwa firmy

Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą zastanawia się jak powinna brzmieć prawidłowa nazwa firmy. By rozwiać wszelkie wątpliwości poniżej opisujemy co na ten temat mówią przepisy.

Zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Możliwe jest wprawdzie włączenie do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych, ale nie można tym samym pominąć rdzenia brzmienia firmy jakim jest pełne imię i nazwisko. Powyższe oznacza, że z mocy samego prawa firma, pod którą działa osoba fizyczna musi zawierać jej imię i nazwisko (rdzeń nazwy), acz nie ma żadnego znaczenia, w jakiej kolejności i w którym miejscu całego brzmienia firmy wystąpi jej rdzeń. Read More

Wiadomość z ostatniej chwili – przedłużenie terminu składania JPK_VAT

Dzisiaj tj. 23 sierpnia 2016 roku na swoich stronach „Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. – na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia przedłużającego termin przekazania tej informacji.
Przewiduje się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 r.
Przedłużenie terminu dotyczyć będzie większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, zobowiązanych do złożenia tej informacji od 1 lipca 2016 r., w tym w szczególności organów władzy publicznej, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz urzędów obsługujących te organy, jak również jednostek samorządu terytorialnego”.

źródło: mf.gov.pl

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Podatek od sprzedaży detalicznej

1 sierpnia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 6 lipca 2016r.  o podatku od sprzedaży detalicznej, która wprowadza kolejny podatek dla przedsiębiorców, tym razem dla tych, którzy przekroczą w danym miesiącu 17 mln zł przychodów ze sprzedaży detalicznej.
Podstawą opodatkowania podatkiem jest nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000 zł. Do podstawy wlicza się otrzymane zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz spłaty rat.  Przychód ten nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług oraz jest pomniejszany o kwoty wypłacone z tytułu zwrotu towarów.
Podatnik zobowiązany jest do składania miesięcznej deklaracji podatkowej PSD-1, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17.000.000 zł, nie będą musieli składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku.
Podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem progresywnym zależnym od wysokości osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej. Istotne są dwie wartości 17 mln zł i 170 mln zł. Stawki podatku wynoszą:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 17.000.000 zł i nie przekracza kwoty 170.000.000 zł;
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170.000.000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170.000.000 zł.

Podatkowi od sprzedaży detalicznej nie podlega m.in. sprzedaż energii elektrycznej, wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, gazu ziemnego, olejów przeznaczonych do celów opalowych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych.
Póki co nowego podatku unikną także sklepy internetowe, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., zatem pierwsze deklaracje PSD-1 przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 października.

Joanna Pawełkowska

Kontrole cen transferowych – doniesienia z Ministerstwa Finansów!

Od dłuższego już czasu – praktycznie od dwóch lat – wskazujemy, że nasiliły się kontrole, w których kontrolujący pytali wprost o dokumentację cen transferowych, lub badali te kwestie „niby przypadkiem”. Sygnalizowaliśmy zagrożenie i wskazywaliśmy na konsekwencje. Często niestety, temat ten jest bagatelizowany przez naszych Klientów.
Skutki jak widać mogą być jednak groźne. Cytujemy poniżej wypowiedzi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej zwracają zarazem czytelnikom uwagę na informację o wadze tego zagadnienia dla Ministerstwa Finansów. Nie trudno przewidzieć jakie będą najbliższe działania służb skarbowych.
Z komunikatu Ministerstwa Finansów i informacji przekazanej przez wiceministra finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Wiesława Jasińskiego dowiadujemy się, że:
W pierwszym półroczu tego roku kontrolerzy skarbowi wydali decyzje na kwotę ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. [rok do roku], a podatnicy wpłacili 566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.).”
Bardzo ważna jest dla nas orientacja na kontrolę w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Tylko w tym półroczu wszczęliśmy postępowania kontrolne w 222 podmiotach, tj. 44 proc. więcej niż zakładaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Deklarowaliśmy wtedy, poprzez komunikaty ministra finansów, że to będzie częściej następowało i tak się stało. Prawie 50 proc. więcej tych podmiotów zostało wytypowanych do kontroli„.
Kontrole w zakresie cen transferowych w podatkach dochodowych skutkowały określeniem zobowiązania podatkowego na łączną kwotę ponad 60 mln zł i zmniejszeniem deklarowanej straty o kwotę ponad 440 mln zł. W zakresie optymalizacji podatkowej – skutkowały określeniem zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 560 mln zł, a jeśli chodzi o zmniejszenie zadeklarowanej straty – ponad 27 mln zł” – tłumaczył wiceminister.

Mariusz W. Gotowicz
Doradca Podatkowy
właściciel Kancelarii

Sukcesja firmy, po śmierci przedsiębiorcy, wg nowych przepisów już niedługo!

Prezydent RP podpisał oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunki do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci. Nowe rozwiązania regulują zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Read More

Newsletter


Bądź na bieżąco