W ustawach o podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych uregulowana jest od pewnego czasu instytucja cen transferowych/transakcyjnych (eng. Transfer Pricing). Jest to zagadnienie często niedoceniane przez przedsiębiorców, a mogące mieć daleko idące konsekwencje finansowe. Zlekceważone prowadzić może nawet do konieczności zapłaty kary w wysokości do 10 % przychodu podatnika z danego roku. Zgodnie z definicją ceny transferowe to ceny za przedmiot transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub osobowo. Ustawodawca wskazał, że podmioty powiązane osobowo rozumie się powiązanie o charakterze rodzinnym, czyli małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, wynikające ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Natomiast w sytuacji, w której ten jeden podmiot posiada min. 5 % udziałów w kapitale drugiego podmiotu lub podmiot bezpośrednio albo pośrednio bierze udział w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego lub te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, mamy do czynienia z powiązaniem o charakterze kapitałowym. W praktyce gospodarczej jest to sytuacja występująca bardzo często zważywszy na szeroki zakres powiązań regulowanych tą instytucją. Przykładowo wskazać można na świadczenie usług przez udziałowca na rzecz spółki z o.o., w której posiada on udziały, bądź dokonywanie transakcji pomiędzy małżonkami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych zakresach. Powoduje to obowiązek posiadania przez nich dokumentacji cen transferowych, w sytuacji gdy w danym roku dokonają oni transakcji z przekroczeniem limitów wskazanych w ustawie.

Dlaczego zagadnienie to jest takie ważne?

W toku kontroli podatkowej organy podatkowe mają prawo zarządać by podatnik w ciągu siedmiu dni od wezwania przedłożył do kontroli dokumentację cen transferowych, gdy dokonywał on transakcji między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Brak dokumentacji spełniającej wymogi ustawowe oraz określenie przez organ podatkowy innych cen niż te po jakich dokonana została transakcja, powoduje doszacowanie przychodu lub zaniżenie kosztów a różnica opodatkowana będzie karną stawką 50 %. Dodatkowo wskazać należy, że brak odpowiedniej dokumentacji transkacji, która zdaniem organów podatkowych doprowadzać może do uszczuplenia należności względem Skarbu Państwa, podlegać będzie sakncją uregulowanym w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz ustawie o odpowiedzialności podamiotów zbiorowaych. W niektórych przypadkach brak zabezpieczenia przed ryzykiem wynikającym z cen transferowych może powodować koniecznośc zapłaty dodatkowej kary w wysokości 10 % przychodu z danego roku. Dla wielu przedsiębiorców oznaczać to może automatyczne bankructwo.

Jakie występują czynniki ryzyka?

Przykładowo ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych może wystąpić jeśli:

 • Państwa Przedsiębiorstwo nie posiada ustalonej metody kalkulacji cen dotyczącej towarów, dóbr czy usług, które są przedmiotem transakcji z jednostkami powiązanym;
 • dokonujecie Państwo sprzedaży produktów podmiotom powiązanym po cenach odbiegających od stosowanych zwykle w transakcjach z pozostałymi podmiotami;
 • Państwa model działalności gospodarczej opiera się na współpracy kilku podmiotów powiązanych ze sobą, które specjalizują się w części procesu produkcyjnego;
 • udostępniacie Państwo bezpłatnie spółkom zależnym lub spółce dominującej posiadane własności intelektualne (np.: technologie, know-how, znaki towarowe, licencje), środki pieniężne lub też sami z nich korzystacie;
 • gwarantujecie Państwo pożyczki dla spółki dominującej lub zależnej bez wynagrodzenia; świadczycie Państwo różnego rodzaju nieodpłatne usługi określonego typu spółkom zależnym (np.: usługi zarządcze, marketingowe), lub też są one przez Państwa nabywane;
 • dokonujecie Państwo różnych, niejasno sprecyzowanych, obciążeń względem swoich spółek, bez posiadania należycie prowadzonej dokumentacji tych transakcji;
 • wykazujecie Państwo stosunkowo niską rentowność w porównaniu z innymi podmiotami działającymi w Państwa branży.

Wyżej wskazane przykłady z praktyki stanowią najczęściej spotykane sytuacje, które szczególnie interesują organy podatkowe, następstwem czego może być przeprowadzenie kontroli u podatnika w zakresie cen transferowych.

Jak długo trwa sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych składa się z szeregu analiz ekonomicznych i prawnych, w szczególności z analizy branżowej, analizy funkcjonalnej podmiotów, analizy ryzyk transakcyjnych, analizy warunków transakcji, benchmarking study oraz wyboru odpowiedniej metody szacowania cen transakcyjnych. Brak spełnienia wymogów co do zawartości dokumentacji cen transakcyjnych powoduje zakwestionowanie przez organy podatkowe faktu jej posiadania, co w rezultacie może doprowadzić do nałożenia karnej stawki 50 % kwoty doszacowania. Czas potrzebny na rzetelne zebranie odpowiednich danych oraz przeprowadzenie analiz i udowodnienie prawidłowości stosowanej metody cen transakcyjnych przekracza ustawowe 7 dni. Dlatego aby w pełni zabezpieczyć swoje transakcje przedsiębiorstwo powinno zawczasu przygotować stosowną dokumentację.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasza Kancelaria posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Przez cały ten okres ciągłego rozwoju pomagamy naszym Klientom w legalny sposób zoptymalizować wysokość płaconych podatków oraz zabezpieczać ich interesy pod kontem zagrożeń podatkowych.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych oraz polityki cen transferowych, ponieważ szczególnie w prawie podatkowym o wiele taniej jest „zapobiegać” niż „leczyć”. Nasza Kancelaria może przygotować dla Panstwa dokumentację cen transferowych oraz politykę cen transferowych zarówno dla całej grupy kapitałowej jak i dla poszczególnych podmiotów. Ponadto jeżeli posiadacie już Państwo dokumentację cen transferowych za poprzednie lata możemy uaktualnić ją do aktualnych warunków rynkowych a także sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami przepisów prawa. Poza przygotowaniem dokumentacji cen transferowych Kancelaria może przeprowadzić dla Państwa indywidualne szkolenie z zakresu sporzadzania dokumentacji.

Przygotowywaliśmy dokumentacje podatkowe cen transferowych między innymi dla podmiotów z branży:

 • deweloperskiej
 • przemysłu przetwórczego
 • wydawniczej
 • FMCG
 • security
 • IT

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Newsletter


Bądź na bieżąco