TAX FREE

System zwrotu podatku VAT podróżnym zwany również systemem TAX FREE dotyczy wyłącznie określonej kategorii „podróżnych”.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są to osoby niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Prawo do otrzymania zwrotu VAT przysługuje im w związku z zapłaceniem podatku VAT przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez podróżnego w bagażu osobistym poza terytorium Unii Europejskiej.

 

ZWROT Z ZAGRANICY

Zwrot podatku zapłaconego w innym państwie UE

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy na szerszą skalę zaczęli kupować towary lub usługi w innych krajach Unii Europejskiej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Z tytułu tych zakupów przedsiębiorcy często są obciążani podatkiem VAT wliczonym w cenę nabywanego towaru lub usługi w państwie dokonania zakupu.

Regulacji dotyczące podatku VAT zarówno unijne, a za nimi również polskie przewidują procedury umożliwiające przedsiębiorcom, odzyskanie podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim. Procedury te są efektem realizacji podstawowej zasady podatku VAT – zasady neutralności. Polega ona na tym, że przedsiębiorcy (podatnicy VAT) zasadniczo nie ponoszą ciężaru tego podatku, w zakresie, w jakim nabywają towary lub usługi na potrzeby wykonywania działalności opodatkowanej.

Od jakich nabyć przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku VAT przysługuje w odniesieniu do wszelkich nabyć, na terytorium państwa członkowskiego (innego niż państwo siedziby podatnika), towarów i usług świadczonych na ich rzecz, o ile takie towary i usługi są używane w celu dokonania transakcji dających prawo do odliczenia w Polsce. Przykładowo polski podatnik, który nabył w Czechach komputer wyłącznie do prowadzonej działalności opodatkowanej w Polsce i zapłacił z tego tytułu VAT, będzie uprawniony do ubiegania się i otrzymania zwrotu tego podatku.

Zwrot podatku przysługuje również w odniesieniu do podatku zapłaconego z tytułu importu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Kto może ubiegać się o zwrot?

O zwrot podatku mogą ubiegać się podatnicy podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którzy w okresie zwrotu:

  • nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim nabycia towarów lub usług, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych usług finansowych i ubezpieczeniowych),
  • nie byli zwolnieni podmiotowo od podatku VAT,
  • nie dokonują sprzedaży towarów lub usług w państwie zwrotu (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi usług transportowych i dostawy towarów i usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty VAT).

Kiedy podatek nie podlega zwrotowi?

Przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku zapłaconego za granicą należy mieć na uwadze ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, które wynikają z prawa państwa członkowskiego zwrotu. Wszystkie wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego obowiązujące w państwie zwrotu obowiązują również polskich podatników, np. w niektórych państwach będą to wyłączenia dotyczące odliczenia VAT od nabycia paliwa do samochodów osobowych.

Jak złożyć wniosek o dokonanie zwrotu podatku VAT?

Żeby uzyskać zwrot podatku z innego państwa członkowskiego należy złożyć wniosek o zwrot w Polsce (formularz VAT-REF). Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie poprzez system e-Deklaracje. Jest to formularz interaktywny. Wniosek jest składany do właściwego dla polskiego podatnika naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek ten można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl, w dziale „Formularze interaktywne dla dokumentów elektronicznych wymagających podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym/VAT”. Składa się go nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Jaka jest procedura weryfikacji wniosków przez organy podatkowe?

Wstępną weryfikację wniosków o zwrot podatku zapłaconego za granicą jest dokonywana przez polskie organy podatkowe. Organy podatkowe sprawdzają, bowiem, czy wniosek złożony został przez podmiot uprawniony. Polski organ sprawdza, czy wnioskodawca był podatnikiem VAT w okresie, którego wniosek dotyczy oraz czy nie dokonywał w tym okresie wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (z wyłączeniami, o których mowa wyżej) oraz czy nie korzystał w tym okresie ze zwolnienia podmiotowego.

Jeżeli weryfikacja przejdzie pomyślnie wniosek jest następnie przekazywany do właściwego państwa członkowskiego zwrotu.

Państwo członkowskie zwrotu bezzwłocznie powiadamia wnioskodawcę, drogą elektroniczną, o dacie otrzymania wniosku. Państwo członkowskie może żądać dodatkowych informacji od wnioskodawcy lub polskiego organu podatkowego potrzebnych do podjęcia decyzji dotyczących zwrotu. Żądanie to jest również przekazywane elektronicznie.

Ile czasu ma państwo członkowskie na podjęcie decyzji o zwrocie podatku?

Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku o zwrot podatku powinna zostać podjęta w terminie czterech miesięcy od otrzymania wniosku przez państwo członkowskie.

 

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

Ustawa z 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pozwala podatnikom ubiegać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane wykorzystane przy inwestycjach związanych z zaspokojeniem własnych celów mieszkaniowych.

Z momentem wstąpienia naszego kraju do UE t.j. od 1 maja 2004 roku wzrosła stawka VAT na materiały budowlane z 7% na 22% (obecnie 23%). Ustawodawca postanowił ulżyć podatnikom i dał możliwość ubiegania się o zwrot różnicy VATu czyli 15 pkt proc. podwyżki.

Cały czas można ubiegać się o zwrot VAT za materiały kupione od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2013 r.

Aby móc ubiegać się o zwrot części wydatkowanych środków należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim należy posiadać faktury VAT na zakup materiałów budowlanych na własne imię i nazwisko oraz adres zgłoszony w urzędzie skarbowym jako adres zamieszkania w dniu ponoszenia wydatku. Ponadto należy posiadać tytuł prawny do remontowanego bądź budowanego lokalu (może to być np. akt własności nieruchomości, umowa najmu czy umowa użyczenia), a także jeżeli zakres przeprowadzanych prac tego wymagał pozwolenie na budowę.

Aby ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek. Wzór wniosku można pobrać w urzędzie skarbowym bądź na stronie Ministerstwa Finansów : www.mf.gov.pl.

Do wniosku należy dodać załączniki z wykazem faktur i wartościami poniesionych wydatków:

VZM-1/A do wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
VZM-1/B do wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
VZM-1/C do wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%.

Niestety nie wszystkie materiały budowlane można uwzględnić we wniosku. Muszą to być materiały zawarte w wykazie ogłoszonym przez Ministra Infrastruktury. W wykazie tym wymienione zostały materiały wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Właściwe przyporządkowanie materiałów może przysporzyć najwięcej kłopotów osobie składającej wniosek, gdyż sprzedawcy nie mają obowiązku umieszczania ich na fakturze.

Do wniosku dołączyć należy kopie faktur uwzględnionych w załącznikach, kopię tytułu prawnego do lokalu oraz kopię pozwolenia na budowę jeżeli było wymagane przy inwestycji.

Przykładowymi materiałami budowlanymi uprawniającymi do zwrotu VAT są: cegły, cement, zaprawy klejowe, płytki ceramiczne. Ponadto można także odliczyć VAT od paneli podłogowych, umywalek, zlewów, sanitariatów, kranów, zaworów. Nie podlegają zwrotowi wydatki poniesione m.in. na zakup farb, lakierów, więźby dachowej czy środków do gruntowania tynków.

Co ważne zwrotów uzyskanych z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu VAT za materiały budowlane nie wykazuje się w zeznaniu rocznym, a zwrot nie podlega opodatkowaniu. Warto także zaznaczyć, że wniosek można składać raz w roku i nie trzeba czekać do zakończenia inwestycji. Ponadto jeżeli przekroczyliśmy pięcioletni limit, to w nowym okresie mamy prawo ubiegać się o zwrot nieuwzględnionych wcześniej faktur.

Urząd skarbowy, jeżeli nie ma zastrzeżeń do złożonego wniosku, zwraca obliczoną przez nas kwotę w ciągu 4 miesięcy.

Ile tak na prawdę otrzymamy zwrotu?

Jeżeli składamy wniosek obejmujący faktury za materiały opodatkowane stawką 23% otrzymamy w przybliżeniu 65% zapłaconej kwoty VAT.

Nowych faktur już nie można odliczać, ale do kiedy można składać wniosek za minione lata?

Ustawodawca ograniczył termin składania wniosków do końca 2018 roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku:

  • wydatków poniesionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
  • wydatków poniesionych od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
  • wydatków poniesionych od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  • wydatków poniesionych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  • wydatków poniesionych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Warto poszukać w domowym archiwum faktur z poprzednich lat, może są tam faktury, które uprawniają do uzyskania zwrotu części VAT za materiały budowlane, które kupowaliśmy w poprzednich latach.

Zachęcamy do składania wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane i oferujemy pomoc w tym zakresie.

W przypadku budowy, czy remontu domu albo mieszkania każda odzyskana kwota ma znaczenie, tym bardziej, że ustawodawca w coraz większym stopniu ogranicza wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe.

Newsletter


Bądź na bieżąco