Coraz częściej polscy podatnicy podejmują aktywność zawodową poza terytorium Polski poprzez zawarcie umowy o pracę czy też założenie firmy i prowadzenie działalności w innym kraju niż kraj zamieszkania. Również osoby nie posiadające w Polsce stałego miejsca zamieszkania podejmują aktywność na terytorium Polski i uzyskują z tego tytułu dochody.

Przemieszczanie się pomiędzy krajami nie dotyczy jednak tylko osób fizycznych, gdyż także przedsiębiorstwa osób prawnych prowadzą działalność w innych krajach niż ich siedziba poprzez np. utworzenie zakładu.

Również brak podejmowania jakiegokolwiek działania w celu uzyskania dochodu poza Polską np. poprzez otrzymanie majątku w spadku może spowodować, iż dochód taki należy opodatkować.

W związku z tym mogą się pojawić pytania: czy uzyskany dochód należy opodatkować, a jeżeli tak to, w jaki sposób, w jakim kraju, jakie przepisy należy stosować?

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje pomoc zarówno w rozliczaniu dochodów uzyskanych poza terytorium Polski jak i nierezydentom uzyskującym dochody w Polsce.

Dotyczy to dochodów uzyskanych między innymi z:

  • pracy,
  • prowadzenia firm,
  • majątku nieruchomego,
  • emerytur, rent i innych płatności,
  • sprzedaży majątku oraz
  • spadku lub darowizny.

Praca poza terytorium Polski.

Sposób rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą zależy od tego, czy do uzyskanych dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, czy też metoda proporcjonalnego odliczenia. O tym, jaka metoda może być zastosowana decyduje ustalenia zapisane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jakie Polska zawarła. Metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą ma również zastosowanie przy rozliczeniu dochodów (przychodów) uzyskanych w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą stosujemy do dochodów uzyskanych w USA, Rosji, Belgii, Holandii, Islandii, Kazachstanie czy Iraku. W przypadku uzyskanych dochodów w jednym z tych krajów dochody te należy rozliczyć w Polsce niezależnie od tego podatnik uzyskał inne dochody.

Natomiast w przypadku dochodów uzyskanych z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Francja, Finlandia, Chiny, Chorwacja, Włochy, Cypr czy Norwegia, tj. krajów gdzie do rozliczenia dochodów stosujemy metodę wyłączenia z progresją, jeżeli podatnik nie uzyskał w trakcie roku podatkowego innych dochodów niż w jednym z tych krajów to po zakończeniu roku podatkowego nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Warto zwrócić uwagę, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują oddzielnie dochody uzyskane za pracę osób zatrudnionych na pokładzie statku lub samolotu albo statku żeglugi śródlądowej, eksploatowanych w ruchu międzynarodowym, które z reguły są opodatkowane w państwie, w którym znajduje się siedziba zarządu przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, powietrznej lub śródlądowej, dlatego też niezależnie od tego, pod jaką banderą pływa statek istotnym jest, w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego ten statek.

Zakład

Przedsiębiorca, który ma miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzi firmę w innym państwie poprzez położony tam zakład, musi pamiętać, że dochody tam uzyskane mogą być opodatkowane w państwie prowadzenia działalności tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane temu zakładowi. Sposób natomiast rozliczenia zależy od tego, czy do dochodów tych ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, czy też metoda proporcjonalnego odliczenia oraz formy opodatkowania wybranej stosowanej przez przedsiębiorcę.

Wartym podkreślenia jest, że osobom, które za granicą uzyskały dochody z pracy czy też z prowadzenia działalności gospodarczej, które podlegają w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, przysługuje prawo do odliczenia od podatku tzw. ulgi abolicyjnej, czyli kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją

Newsletter


Bądź na bieżąco