Postępowania w zakresie opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych są prowadzone wobec takich osób, których wydatki przekraczają znany organom podatkowym dochód i mają na celu ustalenie, czy podatnicy nie ukryli (czyli nie opodatkowali) – oczywiście zdaniem organów podatkowych – swoich dochodów.

Podstawą prawną do wymierzenia sankcyjnego podatku są przepisy:

  1. art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania oraz
  2. art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących w ujawnionych źródłach przychodu pobiera się podatek w wysokości 75% dochodu.

Przyczyną wszczęcia postępowania mogą być wydatki, jakie poniósł podatnik, a na które – zdaniem organów – nie posiadał dochodów opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Z praktycznego punktu widzenia organ „wzywa i pyta” skąd posiadaliśmy środki pieniężne na wydatki, które ponieśliśmy. Podatnik musi złożyć oświadczenie o uzyskanych przychodach i poniesionych wydatkach w roku objętym kontrolą. Częstym błędem jest myślenie, że skoro środki pieniężne były na rachunkach bankowych to mieliśmy źródło sfinansowania wydatków.

Problemem dla wielu podatników jest także udowodnienie wielkości zgromadzonego mienia w latach poprzedzających poniesienie wydatku między innymi z uwagi na brak obowiązku przechowywania dokumentów po upływie 5-letniego okresu przedawnienia.

Organy podatkowe pomimo tego, iż w dniu 29 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawach połączonych o sygn. P 49/13 orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dalej prowadzą postępowania i wymierzają podatek, gdyż Trybunał orzekł, że przepis niezgodny z Konstytucją obowiązuje jeszcze przez 18 miesięcy.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w Kancelarii utworzyliśmy dział doradczy w zakresie opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych, w ramach którego na każdym etapie postępowania mogą Państwo konsultować swoją sprawę lub też zlecić reprezentowanie w trwającym postępowaniu.

Newsletter


Bądź na bieżąco