Ulga rehabilitacyjna – kto może korzystać

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi tej skorzystać mogą osoby fizyczne, które posiadają:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, albo
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie są stopnie niepełnosprawności wynika z odrębnych unormowań.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności ustala następujące stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny (odpowiednik gr. I ZUS)
  • umiarkowany (odpowiednik gr. II ZUS)
  • lekki (odpowiednik gr. III ZUS)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych ustala natomiast:

  • grupę I całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji (odpowiednik znaczny PZOON),
  • grupę II całkowicie niezdolny do pracy (odpowiedni umiarkowany PZOON),
  • grupę III częściowo niezdolny do pracy (odpowiednik lekki PZOON).

Należy podkreślić, że nie każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do odliczeń wszystkich wskazanych przez ustawodawcę wydatków. Niektóre z niech uzależnione są od rodzaju grupy osoby niepełnosprawnej.

Dla potrzeb ustawy ilekroć w przepisach jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności,

2) II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z odliczeń przysługujących w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mogą skorzystać także osoby, których dotyczy wydatek a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Ponadto z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, których dochód w roku podatkowym nie przekroczył kwoty 9.120,00 zł. Dotyczy to współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców małżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięcia, synowej.

Materiał opracowany przez Violettę Wełnicką – Doradcę Podatkowego z Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco