zapłata podatku

Nowy limit transakcji gotówkowych! Obniżono próg z 15.000 euro do 15.000 zł!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie kolejne nowe uregulowania zakładające obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców.
W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że celem wprowadzenia ograniczenia kwotowego dla transakcji gotówkowych jest powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego – wynikającego z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – z faktem, iż działanie niezgodne z tym przepisem może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla pewności obrotu gospodarczego, ale również – naszym zdaniem wyłącznie – dla realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych.
W długiej praktyce zawodowej nie spotkałem się z biznesowymi negatywnymi skutkami obrotu gotówkowego w granicach limitu, a wręcz raczej z trudnościami i problemami wynikającymi z limitowania wpłat i płatności.
W nowelizacji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opracowano nowe brzmienie przepisu traktującego o limicie kwotowym dla transakcji gotówkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy, jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Wraz z projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaplanowano zmiany podatkowe dotyczące nowego limitu transakcji gotówkowych! Chciałoby się powiedzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi … Tak też jest w tym przypadku, bowiem zasłaniając się pewnością obrotu gospodarczego, zwyczajowym zachowaniem przedsiębiorców, czy nawet zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej (sic!) zmienia się bardzo poważnie przepisy podatkowe!
W efekcie wprowadzonych zmian dodano do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 22p w brzmieniu:
” 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2) dokonania płatności:

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

b) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym – z tym, że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.”

Konsekwentnie analogiczne zmiany limitu transakcji gotówkowych wprowadzono względem podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Reasumując muszę stwierdzić, iż  mechanizm obniżenia limitu transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym będzie pozwalał organom podatkowym na wyłączenie z kosztów podatkowych wszelkich płatności dokonywanych z naruszeniem dyspozycji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Ministerstwo Finansów, jak i sektor finansów, wspólnie stoją na stanowisku, iż obniżenie limitu transakcji gotówkowych skutkować będzie zwiększeniem transparentności dokonywanych transakcji, wzrostem uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, ale też wzrostem kosztów i zwiększeniem przychodów banków.
Powyższe zmiany z pewnością doprowadzą do zwiększenia dochodów budżetu państwa.
Bowiem w praktyce, nieprzestrzeganie od dnia 1 stycznia 2017 r. limitów dla transakcji gotówkowych przy jednoczesnym uniemożliwieniu zaliczenia faktur gotówkowych, opiewających na wyższe kwoty, do kosztów uzyskania przychodów w konsekwencji w pierwszym okresie poważnie utrudni rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami, a Fiskusowi da nowe narzędzie do poprawiania wyników podatkowych!

Mariusz W. Gotowicz

Doradca Podatkowy

właściciel Kancelarii

Newsletter


Bądź na bieżąco