zapłata podatku

Przekształcenie działalności część IV – zamknięcie ksiąg

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, czyli na dzień poprzedzający wpis jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru, przedsiębiorca obowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie ma jednak on obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował, że inwentaryzacja taka zostanie przeprowadzona to należy ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Nowo powstała spółka obowiązana jest natomiast do otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia, tj. na dzień wpisu spółki do rejestru – w ciągu 15 dni od tego zdarzenia.
Przedsiębiorca, który przed przekształceniem nie prowadził ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest do sporządzenia wykazu aktywów i pasywów (inwentarza), który będzie on podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej.
Jeżeli więc przekształcenie nastąpi  z datą 8 grudnia, to księgi zamykane są na dzień 7 grudnia, a ich otwarcie nastąpi na dzień 8 grudnia.

Violetta Wełnicka

Doradca Podatkowy

Newsletter


Bądź na bieżąco