Ulga rehabilitacyjna – pytania i odpowiedzi

1) Czy osoba mająca na utrzymaniu troje dzieci niepełnosprawnych ma prawo odliczenia odrębnie na każde dziecko wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
Rodzic niepełnosprawnych dzieci może w zeznaniu rocznym odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – jedynie do wysokości 2.280,00 zł.

2) Moja matka jest osobą niepełnosprawną. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia matki zamierzam zatrudnić dla niej opiekunkę. Jakie muszą być spełnione warunki, abym mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ma prawo odliczyć od dochodu poniesione wydatki z tytułu sprawowania opieki nad tą osobą, gdy osoba ta posiada I grupę inwalidztwa lub jest przewlekle chora, co uniemożliwia jej poruszanie się.

Za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się między innymi wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Za osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uważa się osobę, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
• całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
• znaczny stopień niepełnosprawności.

Zakres odliczeń uzależniony jest więc od posiadanego przez tę osobę stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia. Jeżeli osoba ta posiada I grupę inwalidztwa, tj. orzeczono w stosunku do niej całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności, to podatnik ma prawo odliczyć świadczone na rzecz tej osoby usługi opiekuńcze. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada I grupy inwalidztwa, to podatnik może odliczyć wydatki na opiekę pielęgniarską jednak pod warunkiem, że była ona świadczona w okresie przewlekłej choroby osoby niepełnosprawnej uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się.

3) Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki związane z pobytem małoletniego dziecka na obozie?

Odliczeniu od dochodu podlegają nie tylko wydatki poniesione na opłacenie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale również dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia. W związku z powyższym bez względu na to czy dziecko to jest pełnosprawne, czy niepełnosprawne można skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
4) Jaką kwotę może odliczyć osoba z tytułu zakupu leków?

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu od dochodu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100,00 zł, np. jeżeli podatnik poniósł w danym miesiącu wydatek w wysokości 250,00 to odliczy 150 zł (250,00 zł – 100 zł), natomiast jeżeli poniósł wydatek w kwocie np. 50 zł to nie może skorzystać z tego odliczenia.
5) Czy jako osoba niepełnosprawna mogę poniesiony wydatek z tytułu otrzymania rachunku za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym odliczyć w ramach ulgi?

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane:
• przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą, co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
• wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę – z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie, niestacjonarnej (w domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek).

Jeżeli więc ośrodek w którym przebywała dana osoba niepełnosprawna posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych to może odliczyć wydatki związane z pobytem na tym turnusie.
6) Jakie wydatki można odliczyć przystosowując lokal mieszkalny do swoich potrzeb?

Osoba niepełnosprawna może odliczać w ramach ulgi nakłady związane z przystosowaniem lokalu mieszkalnego, które umożliwiają lub ułatwiają jej funkcjonowanie w tym lokalu i są bezpośrednio związane z rodzajem niepełnosprawności tej osoby. Do wydatków takich zaliczymy koszty poniesione na likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, „poszerzenie drzwi”, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i założenie brodzika ze specjalnym siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, założenie „wiszącego” sedesu oraz umywalki „bez nogi”, umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, także montaż uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi, montaż drzwi przesuwnych, itd.

Każdy taki wydatek należy jednak oceniać indywidualnie

Newsletter

Bądź na bieżąco