Odsetki ustawowe w 2016 r.

Do końca roku 2015 wysokość odsetek ustawowych wynosiła 8%, przy czym maksymalna ich wysokość nie mogła przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (na koniec roku 2015 stopa procentowa kredytu lombardowego wynosiła 2,5 %). W przypadku opóźnienia w płatności wierzyciel mógł żądać od dłużnika odsetek ustawowych, przy czym jeżeli w umowie została określona wyższa wartość to wierzyciel mógł żądać odsetek według tej wyższej stopy (jednakże stawka umowna odsetek nie mogła przekroczyć 10 %).


Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmienia się wysokość naliczania odsetek i tak:

  • wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym (zgodnie z art. 359 kc odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej NBP + 3,5 p.p.),
  • natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie (art. 481 kc) to stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.).

przy czym:

  • maksymalna wysokość odsetek wynikających z umowy nie może
    przekraczać dwukrotności tej wartości
    czyli, że żadne zobowiązanie nie może być oprocentowane więcej niż 10% rocznie),
  • zaś odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą przekraczać dwukrotności tej wartości (czyli przeterminowany dług nie może nas kosztować więcej niż 14%).

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1)) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. jednak w przypadku transakcji handlowych zawartych wcześniej, wszystkie odsetki za okres do 31 grudnia 2015 r. liczymy po staremu.
Beata Frątczak

Asystentka Doradcy Podatkowego w Kancelarii

Newsletter

Bądź na bieżąco