sąd rozprawa doradztwo podatkowe

Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej za składki ZUS

Świadomość konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, rentowe i wypadkowe, na ubezpieczenia zdrowotne, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy w końcu Funduszu Emerytur Pomostowych jest powszechna i łączona z prowadzeniem działalności gospodarczej. Również nie budzi wśród przedsiębiorców większych kontrowersji konieczność regulowania zaległych własnych składek, czy też ewentualnie poddanie się egzekucji administracyjnej.

Zdecydowany jednak sprzeciw budzi, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych egzekwuje zaległe składki ZUS dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych, a także za odsetki za zwłokę związane z opóźnieniami w zapłacie.

Należy więc pamiętać, że zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity – Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz 1585 ze zm.), dalej cytowana jako ustawa o sus, do zaległości w składkach ZUS stosujemy przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.), zwanej dalej o.p.

Oznacza to, że w pełni ma zastosowanie art. 115 o.p. oraz art. 108 o.p., co skutkuje pełną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania samej spółki osobowej, jak i jej wspólników. Tak więc wskazać należy, że wspólnicy spółki osobowej mogą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem za zaległe składki na ubezpieczenie społeczne niezapłacone przez spółkę i innych wspólników. Jak widać odpowiedzialność jest szeroka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed obciążeniem danego wspólnika zaległym zobowiązaniem musi wydać decyzję zgodnie z art. 108 § 1 o.p., od której przysługuje na mocy art. 83 ust 2 ustawy o sus, odwołanie do Sądu Okręgowego gdzie można zwalczać stanowisko ZUS. Wspólnik obciążony odpowiedzialnością musi podjąć aktywne działanie w celu wykazania np. zawyżonej wysokości roszczenia wierzyciela (tu: ZUS), sam fakt powstania czy w końcu przedawnienie roszczeń organu.

Mariusz Gotowicz
Doradca Podatkowy

Newsletter

Bądź na bieżąco