Darowizna 1% podatku

Podatnicy rozliczający się za 2013 rok mają możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP), którą chcą obdarować 1% swojego podatku należnego. Darowiznę taką może przekazać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową 19% stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, podatnik uzyskujący dochód ze sprzedaży nieruchomości oraz podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Na rzecz OPP 1% podatku mogą złożyć także emeryci i renciści, którzy otrzymali od organu rentowego PIT-40 A.

Jeżeli chodzi o działalność pożytku publicznego, kwestia ta uregulowana została w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przepis art. 3 tej ustawy stanowi, iż działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Sfera zadań publicznych obejmuje takie obszary m.in. jak pomoc społeczna, niepełnosprawni, czy działalność charytatywna.

W celu przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT–39 za rok 2013 zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Aby organizacja pożytku publicznego otrzymała nasz podatek konieczne jest wpisanie tylko jej numeru KRS w zeznaniu podatkowym za rok 2013. Jest to duże ułatwienie dla podatników w porównaniu do lat ubiegłych, ponieważ nie trzeba już wpisywać pełnej nazwy organizacji oraz numeru rachunku bankowego. Wyboru organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania podatku możemy dokonać ze spisu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społeczne na stronie www.mpips.gov.pl .

Podatnicy 1% swojego podatku mogą przekazać tylko jednej organizacji. Nie ma możliwości rozdrobnienia kwoty na dwie lub więcej organizacji. W sytuacji jednak, gdy podatnik, który w roku 2013 uzyskał dochody z kilku źródeł, np. umowy o pracę, ze sprzedaży nieruchomości, czy inwestycji na giełdzie może na każdym z trzech składanych PIT-ów oddzielnie wskazać inną organizację, której przekaże podatek.

Darowizny mogą być przekazywane nie tylko w zeznaniach pierwotnych, ale także w korektach deklaracji. Środki z darowizny są przekazywane na rachunek bankowy danej Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota przekazana na rzecz OPP nie może przekraczać 1% podatku należnego i jest zaokrąglona do pełnych groszy.

W sytuacji, w której po przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP po złożeniu deklaracji rocznej okazało się, iż kwota podatku należnego uległa obniżeniu, zostaje zwrócona nadpłata pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę 1% już przekazaną.

Podmioty uprawnione do otrzymania darowizny to:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Istnieje także możliwość przekazanie darowizny organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Przykład:
Pan Jan Nowacki, którego podatek należny za rok 2013 z tytułu umowy o pracę wynosi 52.387,00 zł może przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego 1% z tej kwoty, czyli 523,87 zł.
Piotr Nowak w roku podatkowym 2013 uzyskał dochód z dwóch źródeł: umowy o pracę oraz ze sprzedaży papierów wartościowych. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym będzie składał PIT-38 oraz PIT-37. Na każdym z tych PIT-ów może wskazać inną Organizację Pożytku Publicznego, której przekaże 1% swojego podatku należnego z danego źródła.
Paweł Wysiński

Konsultant podatkowy w Kancelarii

Newsletter

Bądź na bieżąco