Kancelaria w sieci


Obserwuj @gotowicz_pl blogownik Podatki Online


Aktualności

Składki ZUS od niskiego przychodu już od 1 styczniaOd 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy umożliwiające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru zależnej od przychodów.
 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby moc z tego skorzystać? Po pierwsze trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Drugim warunkiem jest wysokość przychodu z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekraczająca  trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W 2019 r. wysokość przychodu umożliwiająca opłacanie niższych składek wyniesie 63.000,00 zł (2.100,00 zł x 30). Kwota ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku prowadzenia działalności tylko przez część roku. Warunkiem jednak jest prowadzenie działalności (tj. podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności) przynajmniej 60 dni.
 

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można będzie opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Z nowego rozwiązania nie skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej i korzystający jednocześnie ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.  Dla tych, którzy rozliczali się w formie karty podatkowej i nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychód  z działalności gospodarczej stanowi wartość sprzedaży, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.
 

Z opłacania składek uzależnionych od przychodu nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej czy jednoosobowej spółki z o.o.).
 

Przedsiębiorcy spełniający warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia będą mogli skorzystać z nowych przepisów dopiero, gdy minie 24 miesięczny okres uprawniający ich do opłacania składek w obniżonej wysokości.
 

Wykluczeniu z korzystania z „małego ZUSu” będą podlegać ponadto przedsiębiorcy, którzy wykonują w ramach działalności gospodarczej dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 

Najniższą podstawę wymiaru składek uprawnieni przedsiębiorcy ustalą w  trzech etapach:

 1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

  (Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności) x 30
   
 2. przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym zaokrąglony do pełnych groszy należy pomnożyć  przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim.
   
 3. Otrzymany wynik zaokrąglony do pełnych groszy należy porównać z kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia  i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
   

W okresie korzystania z „małego ZUS” w poszczególnych miesiącach można będzie opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od wyższej zadeklarowanej kwoty. Należy przy tym pamiętać, że wysokość  kwoty, od której opłacane będą składki ma wpływ na wysokość  przysługujących z ubezpieczeń społecznych świadczeń, w tym zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego.
 

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z „małego ZUSu” poza obowiązkami związanymi z podlegania ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników (przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych, opłacanie składek), będą mieli dodatkowe obowiązki wobec ZUS. Zobowiązani będą do przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek oraz do przedstawienia na żądanie dokumentów potwierdzających  wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Niedopełnienie tych obowiązków zaskutkuje ustaleniem przez ZUS za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 

W każdym czasie będzie można zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru zależnej od przychodów. Rezygnacja będzie nieodwołalna, co oznacza, że za miesiąc, w którym nastąpi oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będzie należało opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 

UWAGA! Aby skorzystać z "Małego ZUSu" w roku 2019 należy złożyć zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te opłacać należy na zasadach ogólnych, tak jak pozostali przedsiębiorcy.


Marta Weterle
Dział kadr w Kancelarii

 

 

Zamów newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!Kontakt


Bydgoszcz:
tel. (52) 327 03 09
kom. 509 974 784
sekretariat@gotowicz.pl

Żnin:
tel. (52) 303 14 42
kom. 508 195 138
biuro.znin@gotowicz.plNasza "ofertówka"


katalog reklamowy kancelarii - online

Copyright © 2014 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz. All rights reserved.
INTERNETOWY SERWIS PODATKOWY:ZADAJ PYTANIE DORADCY PODATKOWEMU
BLOGOWNIK PODATKOWY:


Oficjalny blog
Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Mariusz Gotowicz