ulga rehabilitacyjna – możliwość dokonania odliczeń

Odliczeń dokonuje się

1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

• w trakcie roku podatkowego – w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze – podatnicy ci winni następnie wykazać dokonane odliczenia w  zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego należy dołączyć informację PIT/O,
Read More

Ulga rehabilitacyjna – wystąpienie z wnioskiem do MF

W razie wątpliwości, czy poniesienie konkretnych wydatków kwalifikuje się do odliczenia warto wystąpić z zapytaniem do Ministra Finansów. Jest to wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który składamy do Dyrektora Izby Skarbowej. Dla osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (adres do korespondencji Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ul. Św. Jakuba 20) Read More

Ulga rehabilitacyjna – pytania i odpowiedzi

1) Czy osoba mająca na utrzymaniu troje dzieci niepełnosprawnych ma prawo odliczenia odrębnie na każde dziecko wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
Rodzic niepełnosprawnych dzieci może w zeznaniu rocznym odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – jedynie do wysokości 2.280,00 zł. Read More

Ulga rehabilitacyjna – przykłady wydatków

1. Wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne.
Aby skorzystać z możliwości odliczenia wydatków na samochód muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim zabiegi, na które podatnik dojeżdża muszą być niezbędne, tzn. muszą być zlecone przez lekarza, nie mogą to być zabiegi, które podatnik wykupił z własnej inicjatywy, ponadto muszą to być zabiegi związane z niepełnosprawnością. Poza tym dojazdy na wspomniane zabiegi muszą odbywać się samochodem osobowym, który Read More

Ulga rehabilitacyjna – dokumentowanie poniesionych wydatków

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Wyłącznie z tytułu poniesienia wydatków związanych z:

  • opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
  • utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,

Read More

Ulga rehabilitacyjna – kto może korzystać

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi tej skorzystać mogą osoby fizyczne, które posiadają:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, albo
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Read More

Newsletter

Bądź na bieżąco