Wstępna opłata leasingowa a koszt uzyskania przychodów

Opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia, to jest w dniu, na który ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury – niezależnie od sposobu ujęcia i rozliczania tej opłaty wstępnej dla celów bilansowych. Takie stanowisko zajmują w ostatnim czasie organy podatkowe i sądy.

Przykładowo: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w interpretacji indywidualnej z 19 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG, wskazuje  iż w sytuacji gdy w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy ją uznać za koszt jednorazowy w momencie poniesienia. Ponadto stwierdził, iż zapisy dokonywane w księgach nie mogą tworzyć, ani też modyfikować materialnego prawa podatkowego.

W kolejnej interpretacji KIS z 19.11.2019 nr 0111-KDIB1-2.4010.398.2019.1.MZA znajdziemy także potwierdzenie stanowiska, że wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia.

Violetta Wełnicka
Doradca Podatkowy

Darowizny na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii.

Firmy, a także osoby, które przekazują darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe na rzecz

– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do specjalnego wykazu,

– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych oraz

– Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym zapłacą niższy podatek.

Wysokość odliczenia została uzalezniona od terminu przekazania darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna może być odliczona już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu rocznym za 2020 r.

Violetta Wełnicka
Doradca podatkowy

Tarcza antykryzysowa – pożyczka

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników i prowadzący działalność przed dniem 1 marca 2020 mogą składać do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski o pożyczki do 5.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienia będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosków zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

zapłata podatku

Przekształcenie działalności część IV – zamknięcie ksiąg

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, czyli na dzień poprzedzający wpis jednoosobowej spółki z o.o. do rejestru, przedsiębiorca obowiązany jest zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie ma jednak on obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował, że inwentaryzacja taka zostanie przeprowadzona to należy ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Read More

W jaki sposób urząd skarbowy dowiaduje się o dochodach uzyskanych przez podatników za granicą?

Z większością krajów, do których Polacy wyjeżdżają w celach zarobkowych, mamy podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Postanowienia w nich zawarte dają podstawę prawną do wymiany informacji między umawiającymi się państwami. W przepisach tych określony jest zakres informacji, które mogą być przekazywane. Większość umów przewiduje wymianę informacji nie tylko niezbędnych do prawidłowego stosowania postanowień tych umów, ale dopuszcza również wymianę informacji koniecznych do prawidłowego stosowania wewnętrznego prawa podatkowego. Read More

Nazwa spółki cywilnej na fakturach

Wielu podatników będących wspólnikami spółki cywilnej zastanawia się jak powinna brzmieć nazwa spółki cywilnej na fakturach. Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie daje stanowisko Ministerstwa Finansów w odpowiedzi z dnia 7 sierpnia 2008 roku na interpelację poselską nr 4263 z dnia 10 lipca 2008 r.

Ministerstwo w swoim piśmie wskazuje, że „spółce cywilnej przysługuje jeden numer identyfikacji podatkowej NIP, nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.). W myśl

Read More

Newsletter


Bądź na bieżąco